Համալսարան
Պատմություն
 Երևանի գյուղատնտեսական համալսարանը պետականորեն հավատարմագրված ԲՈւՀ է: Այն հիմնադրվել է 1992թ-ին ակադեմիկոս ...
Ռեկտորատ
Ռեկտորատ / ՌԵԿՏՈՐ  ԼԻԱՆԱ  ԼԵՈՆԻԴԻ  ԱԶԻԶԲԵԿՅԱՆ   Ծնվել է 1975թ-ին  ք. Երևանում,  1996թ.-ին ...
Գիտխորհուրդ
ԵԳՀ գիտխորհուրդը համակարգում է ԲՈՒՀ-ի ուսումնամեթոդական գործունեությանկազմակերպման եւ կառավարմանհիմնահարցերը: ԵԳՀ ...
Բուհի կառուցվածք
Ուսումնական մաս
Ուսխորհուրդ
Նախագահ`    ընտրվում է  երկու տարին մեկանգամ` ռեկտորատի համաձայնությամբ  Փոխնախագահ` ...