Համալսարան - Ռեկտորատ

Ռեկտորատ / ՌԵԿՏՈՐ 

ԼԻԱՆԱ  ԼԵՈՆԻԴԻ  ԱԶԻԶԲԵԿՅԱՆ

 

Ծնվել է 1975թ-ին  ք. Երևանում, 


1996թ.-ին ավարտել է Կիրառական բիոտեխնոլոգիայիինստիտուտի "Սննդամթերքի տեխնոլոգիայի" բաժինը և ստացելճարտարապետ-տեխնոլոգի որակավորում: ԲՈՒՀ-նավարտելուց հետո աշխատանքի է անցել նույնհամալսարանում` որպես դասախոս, 


1999թ.-ին նշանակվել է տեխնոլոգիական ֆակուլտետիդեկանի տեղակալ, 


2004թ.-ին պաշտպանել էթեկնածուական ,,Գյուղատնտեսական մթերքների և հումքերիիրացման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները ու լուծմանուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում՚,, թեմայով ևստացել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան, 


2005թ-ին նշանակվել է նույն ֆակուլտետի դեկան, 


2008-2009թթ-ին զբաղեցրել է ուսումնական գծովպրոռեկտորի պաշտոնը,


2009թ.-ից ԲՈՒՀ-ի կառավարման խորհրդի որոշմամբ նշանակվել է Երևանի գյուղատնտեսականհամալսարանի ռեկտոր,


Բազմաթիվ գիտական և ուսումնամեթոդական հոդվածների հեղինակ է

 

Ռեկտորատ / ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՐՑԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

ԺԱՆՆԱ  ԼԵՈՆԻԴԻ  ԱԶԻԶԲԵԿՅԱՆ 

 

 

Ծնվել է 1972թ. Սամարայում,  

1979-1989 թթ սովորել է Երևանի Լ.Տոլստոյիանվան միջնակարգ դպրոցում,

1990-1995թթ սովորել է Մխիթար Հերացու անվանպետական բժշկական համալսարանում, 

1996թ  ավարտել է ինտերնատուրայի բաժինը,

2007-20011թթ աշխատել է որպես Երևանիգյուղատնտեսական համալսարանի ռեկտորիխորհրդական: 

Նույն թվականից զբաղեցնում է ԵԳՀ ընդհանուրհարցերի գծով պրոռեկտորի պաշտոնը` ղեկավարելովնաև ԲՈՒՀ-ի աշխատակազմը:

 

 

Ռեկտորատ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՊԵՏ, ԴԵԿԱՆ

ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ  ԽՌԱՅԱՆ 

Բ. Ք. Խռայանը ծնվել է 1942թ.-ին Երևան քաղաքում` բանվորի ընտանիքում:


1959 թվականին ավարտել է Մաքսիմ Գորկու անվան միջնակարգ դպրոցը:


1996 թվականին ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրական ֆակուլտետը:Ավարտել է 1965 թվականին:


1695-1997թվականներին աշխատել է Հրազդան շրջանի Ալափարս գյուղի միջնակարգ դպրոցում` որպեսուսուցիչ, իսկ 1967-1968 թթ. նույն դպրոցում ուսումնական մասի վարիչ:


1970-1975 թթ. սրբագրիչ է աշխատել  Երևանի պետական համալսարանի տպարանում : Ինչպես նաևեղել է  արհմիության տեղ. Կոմի նախագահ:


1975-1994 թթ. աշխատել է Երևանի Նար-Դոսի անվան միջնակարգ դպրոցում` դաստիարակչական  գծովփոխտնօրեն:


1998-2001 թթ. դասախոսում է երևանի գյուղատնտեսական համալսարանում:


2001-20011 թթ. նույն համալսարանում նշանակվել է տնտեսաիրավագիտական ֆակուլտետի դեկան:


2012 թվականից հանդիսանում է համալսարանի ուսումնական մասի պետ:


2005 թվականին Բ. Խռայանին շնորհվել է իրավագիտության դոցենտի կոչում:

Անկուսակցական է:


            1998Թ-Ի  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  1-ԻՆ   ԵՍ   ՄՏԱ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՊԵՏ,  ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴՈՑԵՆՏ   ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ԽՌԱՅԱՆ 

 
Ստեղծման օրից /1992թ/, ԲՈՒՀ-ի հիմնադիրները օգտագործել են բոլորհնարավորությունները որակյալ դասախոսական կազմ հավաքագրելու, ԲՈՒՀ-ըտեխնիկապես վերազինելու և բոլոր ֆակուլտետներում ուսանողների ուսումնականպրակտիկան լավագույնս կազմակերպելու համար: Ուսումնական պլանը հագեցավբազմաբնույթ առարկաներով, ստեղծվեցին ամբիոններ, որտեղ քննարկվում էինդասավանդման մեթոդները, դասալսումները և այլն: Այս տարիների ընթացքում որակական միշարք փոփոխություններ եղան, ինչը նկատելի է հատկապես մեր շրջանավարտների ` ԲՈՒՀ-նավարտելուց հետո պահանջված լինելով: Բնականաբար, սա խոսում է համալսարանիկրթական ճիշտ մոտեցման և որակի մասին:

1998թ-ին, երբ  նոր էի ոտք դրել այս համալսարան, գործող ֆինանսներ,իրավաբանական, տեխնոլոգիա և անասնաբույժություն ֆակուլտետներում շատ քիչուսանողներ կային: Բայց կազմակերպված և արդյունավետ աշխատանքի, ինչպես նաևընտրված լավագույն դասախոսների  շնորհիվ, այսօր համալսարանում սովորող ուսանողներիթիվը աճել է և շարունակում է ավելանալ: Այսինքն, կարող ենք վստահ ասել, որ ճիշտպրակտիկայի և որակյալ մասնագետների շնորհիվ համալսարանը մինչ այսօր կա ևպատրաստում է լավ մասնագետներ: Կարծում եմ, որ հենց այս հանգամանքն էլ գրավել էշատերին և ԲՈՒՀ-ի համբավը տարածում է գտել կրթական ոլորտում` որպես բարձրակարգուսումնական հաստատություն: Այսօր արդեն ունենք մոտ 1500 ուսանող, որոնց թիվը գնալովավելանում է: ԵՎ այս ամենը ԲՈՒՀ-ի հիմնադիր` ԼեոնիդԱզիզբեկյանի աշխատասիրության, նվիրվածության և ջանքերի շնորհիվ:

  Այսօր ԲՈՒՀ-ի մասնաճյուղ ունենք նաև Ղափան քաղաքում, որտեղ սովորող մերուսանողները առաջին և երկրորդ կուրսում անցնում են ընդհանուր գիտելիքներ, իսկ ահաերրորդ կուրսից մասնագիտանում որևէ ճյուղում:
Համալսարանում գործում  են հետևյալ ֆակուլտետները.
  • ՏՆՏԵՍԱԻՐԱՎԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
  • ԲՈՒԺԱ_ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
  • ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
  • ԴԻԶԱՅՆԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

  Ես  այս համալսարանում դասավանդում եմ 1998թ-ից` ,,տնտեսական աշխարհագրություն,, առարկան:

Այս առարկան ուսումնասիրում է արտադրող ուժերը և նրանց տեղաբաշխման սկզբունքները:Օրինակ, ձեռնարկությունը կարող է որակյալ կադրեր ունենալ, ռեսուրսներով ապահովված,սակայն սխալ տեղում կառուցված լինի: Եթե սխալ տեղում է, ուրեմն հումքի տեղափոխումըկբարձրացնի ինքնարժեքը, տրանսպորտային ծախսերը  և այլն: Այսինքն, մեր խնդիրն է ճիշտհաշվարկի շնորհիվ արտադրողին հուշել, թե որտեղ է ճիշտ կառուցել տվյալ ձեռնարկությունը,որպեսզի փոխշահավետ լինի և ձեռնարկությունը չփակվի:

Մեր ԲՈՒՀ-ում սովորող ուսանողներն այս առարկայի միջոցով ուսումնասիրում ենարտադրողական ուժերը և նրանց տեղաբաշխման սկզբունքները: