Համալսարան - Գիտխորհուրդ

ԵԳՀ գիտխորհուրդը համակարգում է ԲՈՒՀ-ի ուսումնամեթոդական գործունեությանկազմակերպման եւ կառավարմանհիմնահարցերը:

ԵԳՀ գիտխորհուրդը մշակում է ԵԳՀուսանողների ավարտականորակավորման պայմանները,ընդունելության կանոնները, ռեկտորիներկայացմամբ որոշում է ստեղծել,վերակազմավորել, լուծարելֆակուլտետներ, կենտրոններ, ավագդպրոց, ինչպեu նաև ամբիոններ ևկառուցվածքային այլստորաբաժանումներ, քննարկում էգիտական գործունեության գլխավոր ևհեռանկարային ուղղությունները և այլն:

ԵԳՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ`անհրաժեշտության դեպքում uտեղծվում են համալսարանական հանձնաժողովներ(մրցութային եւ այլն), որոնց կարգավիճակը, կառուցվածքը, իրավաuությունը, աշխատանքիկարգը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերով և ԵԳՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգով:


Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան

Գիտական խորհրդի նիստեր

 2007թվականի քննարկումների արձանագրություն


 1. Նոր մարտահրավերներից բխող ԵԳՀ նորացված առաքելության հարստացում և ռազմավարական ծրագրերի մշակում և իրականացում:
 2. ԵԳՀ կարգապահական կանոնագրքի քննարկում և հարստացում:
 3. Արտադրական պրակտիկայի անցկացման, պրակտիկայի վայրերում ուսանողների հաճախումների ստուգման արդյունքների քննարկում:
 4. Առկա և հեռակա ուսուցման բոլոր մասնագիտությունների հաճախումների արդյունքների մասին:
 5. Իրավատնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի թեկնածուի ընտրություն:
 6. Անասնաբուժական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի թեկնածուի ընտրություն:
 7. Հումանիտար և օժանդակ առարկաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնի ընտրություն:
 8. Իրավագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնի ընտրություն:
 9. Տեխնոլոգիական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի թեկնածուի ընտրություն:
 10. Պետական քննական հանձնաժողովների կազմի հաստատում:
 11. Ն.Գասարջյանի զեկույցը դիզայներական բաժնի բացման վերաբերյալ:
 12. Լ.Ազիզբեկյանի զեկույցը նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ ծրագրի խնդիրների վերաբերյալ:
 13. 2007-2008 ուս. տաարվա գիտական խորհրդի ուսումնամեթոդական խորհրդի աշխատանքային պլանների քննարկում և հաստատում:
 14. 2008-2009 ուս. տ. ուսանողական խորհրդի աշխատանքային պլանի քննարկում և հաստատում: