Գրադարան - Տնտեսագիտության գրականություն
<<Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ>>
<<Ապահովագրական մարքեթինգ>>
<<Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկաներ
<<ՀՀ արտաքին առևտուրը և վճարային հաշվ.>>
<<Արտ. իրավ.պլանավորման դերը և նյութ. ապահ.>>
<<ՀՀ աշխատանքի շուկան և զբաղվ. պետ. կարգ.>>
<<Բանկի կառավարման հիմունքներ>>
<<ՀՀ բյուջետային համակարգ>>
<<Բյուջ. կատ. գործընթ. ՀՀ-ում>>
<<Վարկային գործառնություններ>>
<<Տնտեսագիտության տեսություն>>
<<Տնտեսագիտության հիմունքներ>>
<<Ֆին. արդյունք. կառավ. հաշվառումը>>
<<Ֆին.-վիճ. բացատրական բառ.>>
<<Ֆինանսական վերլուծություն>>
<<Ֆինանս. գործիքներ և մեխ.>>
<<Արտարժութային գործառն.>>
<<Հող. ռեսուրս. ռաց. օգտ. հիմն. ՀՀ-ում>>
<<Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա>>
<<Գյուղ. էկոն. հասկ. և սահմ. բաց. բառարան>>
<<ՀՀ-ում գործող ուղղակի հարկերը>>
<<Կապիտալի միջ. միգրացիա>>
<<Կորպ. արժեթղթ. և դրանց ձևերը>>
<<Միջազգային տնտ. ինտեգրացիա>>
<<Տնտեսագիտության տեսություն>>
<<Ֆին. գործ. իրավ. կարգ. ՀՀ-ում>>
<<Տնտ. ուսմունքների պատմ.>>
<<Տնտեսագիտության տեսություն>>
<<Տնտեսագիտություն>>
<<Տնտեսական ինդեքսներ>>
<<Արժեթղթերով գործառնություններ>>
<<Վիճակ. ընդհ. տեսություն>>
<<Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառումը>>